• slide1
  • slide2
  • slide3

eHealth-VDO

   3

การขับเคลื่อนการดำเนินงานในระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์ประกอบต่างๆ ในระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง โดยมีแนวคิดปฏิรูประบบการดำเนินงานด้าน eHealth (หรือ Health IT)

                แม้จะมีผู้ให้ความหมายของ  eHealth ที่หลากหลายและนิยามของ  eHealth ยังไม่ชัดเจนนัก แต่ eHealth คือ เครื่องมือและบริการทุกชนิดที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในการดูแลสุขภาพที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพครอบคลุมถึงการรับส่งข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมถึง ระบบใบสั่งยาอิเล็คโทรนิคส์,บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลสุขภาพ , ระบบการส่งต่อ, เครือข่ายบริการสุขภาพ, telemedicine, อุปกรณ์เสริมรวมทั้งอุปกรณ์พกพาต่างๆ ที่ใช้ในระบบสุขภาพ , เว็บท่าสุขภาพ, โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT, ข้อมูลสำหรับการวิจัยและการดูแลทางคลินิกและเครื่องมือไอซีทีอื่น ๆ ที่ช่วยในการป้องกันโรค, การวินิจฉัย, การรักษา, การตรวจสุขภาพ, การบริหารจัดการต่างๆ ที่ช่วยให้การดำเนินการด้าน eHealth ดียิ่งขึ้น รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพื่อการเผยแพร่หรือให้บริการข้อมูลการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน  

                 องค์การอนามัยโลก(WHO) ให้คำจำกัดความว่า eHealth หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication technology (ICT) เพื่อสุขภาพ eHealth สามารถนำมาใช้ในการวางกลยุทธ์ด้านสุขภาพ เนื่องจากโลกดิจิตอลที่มีการเจริญเติบโตและขยายตัวมากขึ้นได้กระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การลงทุนทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาคสุขภาพต้องบูรณาการโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้ามาใช้ ซึ่งเป้าหมายคือการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนทุกระดับ ซึ่งควรได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ เป็นธรรม และปลอดภัย นอกจากนี้แล้วหน่วยงานด้านสุขภาพยังสามารถนำเอา eHealth มาใช้ในการปฏิบัติงาน, การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน, การรายงานด้านสุขภาพและการดำเนินการด้านมนุษยธรรม

                การดำเนินการด้าน eHealth ให้ประสบผลสำเร็จ ควรประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

ภาพองค์ประกอบของ eHealth (WHO, National eHealth Strategy)

ยุทธศาสตร์ eHealth เป็นการกำหนดภารกิจ "เพื่อประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อปรับปรุงการส่งมอบการดูแลสุขภาพ การบริหารจัดการและการสื่อสารสุขภาพ" กรอบการดำเนินงาน คือ การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ในการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า

4  

 โปรแกรมการทำงานของ eHealth (eHealth Program of work)
(ที่มา WHO ปรับปรุง : พฤษภาคม 2007)