สธ.พัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ (eHealth Strategy) ระดับกระทรวง ครั้งที่ 4  (Tract 1 #4)

           เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Information and Communication Technology Center, Permanent Secretary Office, Ministry of Public Health) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ (eHealth Strategy) กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558-2563 ครั้งที่ 4  ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี  โดยท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงานผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

            การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนกรม หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล เข้าร่วมระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน eHealth และร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ จนถึงกลยุทธ์ที่จะนำสู่การปฏิบัติจริง  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.พ.อาทิตย์ อังกานนท์ ดร.น.พ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์  นายแพทย์ดาวฤกษ์  สินธุวณิชย์  ดร.พรชัย  ชันยากร และ ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม  ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  เพื่อความสำเร็จในการจัดทำยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ (eHealth Strategy) ระดับกระทรวง และ ระดับประเทศต่อไป