ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy)

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558-2563 ครั้งที่ 1  (Tract 1 #2, #3)

           เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(Information and Communication Technology Center, Permanent Secretary Office, Ministry of Public Health) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558-2563 ครั้งที่ 1  ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี โดยมี  ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต   ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้แทนจากกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและระดมความเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

 วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานส่วนกลางและกรม มีความเข้าใจในการดำเนินงาน eHealth ในทิศทางเดียวกัน และมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ตลอดจนได้นำ“(ร่าง) สำหรับความคิดเห็น DRAFT FOR COMMENT (V2) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Analysis of eHealth Strategy Ministry of Public Health” กลับไปพิจารณาปรับปรุง เพิ่มเติม ให้ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน จากนั้นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะนำมารวบรวม จัดทำเป็นผลการวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นปัจจัยนำเข้าในการประชุมครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม เอ วัน เดอะ รอยัลครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งคาดว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ  มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนเข้าร่วม  (หากสนใจเข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามได้ที่ 025901207-8 และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)  ทั้งนี้เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจัดทำ eHealth Strategyof Thailand ได้เป็นผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ

วิทยากร : ดร.มธุวีริญจ์  เทพกิจ

 ผู้แทนจากกรมต่าง ๆ ใน 5 ด้าน ได้แก่

  1. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการให้บริการ eHealth แก่ประชาชน
  2. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบข้อมูลสุขภาพ มีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
  3. การขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมบริการ และโปรแกรมประยุกต์ด้าน eHealth
  4. กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการใช้ ICT ในระบบสุขภาพ
  5. การพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน eHealth และเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

 

  • ไฟล์ (ร่าง) สำหรับความคิดเห็น DRAFT FOR COMMENT (V2) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Analysis of eHealth Strategy Ministry of Public Health  << Download .pdf  >> ขอให้หน่วยงานส่งความเห็นเพื่อปรับแก้และเพิ่มเติมมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 !!
  • VDO eHealth เสียงภาษาไทย (เรียบเรียงโดย ดร.มธุวีริญจ์ เทพกิจ และจัดทำโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  << Download >>
  • ไฟล์ประกอบการบรรยาย ดร.มธุวีริญจ์ เทพกิจ  << Download .pdf >>