สธ. ระดมความเห็นจัดทำ eHealth Strategy of Thailand ครั้งที่ 1

 

    กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ให้ดำเนินการผลักดันให้เกิดการพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) ในภาพของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558  ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558-2563 ขึ้น ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากDr.Ramesh KRISHNAMURTHY องค์การอนามัยโลก สำนักงานใหญ่ (WHO-HQ) กรุงเจนีวา และผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ นพ.ชุษณะ มะกรสาร นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย (Thai Medical Informatics Association: TMI)   นพ.วรรษา เปาอินทร์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สำนักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ. : ETDA)  ดร.พรชัย  ชันยากร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ดร.นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย  ดร.นพ.บดินทร์  ทรัพย์สมบูรณ์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และ รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.มธุวีริญจ์  เทพกิจ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดำเนินงานหลัก

มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 ท่านจากกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับฟังการดำเนินงานของประเทศต่างๆ และแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสมกับประเทศไทย และร่วมกันทำกลุ่มเสนอความเห็น (Brain Storming) วิเคราะห์องค์ประกอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Analysis of National eHealth Strategy Components)

นอกจากนี้ ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กล่าวปิดท้ายการประชุมว่า ผลลัพธ์จากการประชุมในครั้งนี้ จะนำเสนอปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดประชุมครั้งต่อไป ซึ่งคาดว่าจะต้องจัดประชุมอีกอย่างน้อย 2 ครั้งโดยเชิญ Steak Holder เข้าร่วมให้ครอบคลุมมากที่สุด ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจะทำให้ eHealth Strategy of Thailand สำเร็จได้”

***************************************** 18 มีนาคม 2558  

ชมภาพกิจกรรม ]  [ ไฟล์ อ.ชุษณะ ]  [ ไฟล์ Dr.Ramesh#1 ]  [ ไฟล์ Dr.Ramesh#2 ] [ ไฟล์ full_version_national_ehealth_toolkit ]